Nondiscrimination Notice

NONDISCRIMINATION NOTICE

 

Orthopedic & Sports Physical Therapy Associates, Inc. (OSPTA) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. OSPTA does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

OSPTA:

–          Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

o   Qualified sign language interpreters

o   Written information in other formats

–          Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

o   Qualified interpreters

o   Information written in other languages

If you need these services, contact the Grievance Officer.

If you believe that OSPTA has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

 

Grievance Officer

421 Chatham  Sq.

Fredericksburg, VA  22405

540-373-3031

 

You can file a grievance in person, by mail or by phone. If you need help filing a grievance, the Grievance Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human

Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint

Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

 

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

INTERPRETATION SERVICES AVAILABLE

 

 

(TAGALOG) Pansin: Kung magsalita ka Tagalog, wika serbisyo ng tulong, nang walang bayad, ay magagamit sa iyo.

 

(URDU) توجہ: اگر آپ اردو زبان کی مدد کی خدمات، مفت کے انچارج بولتے ہیں تو، آپ کو دستیاب ہیں.

 

(YORUBA) Akiyesi: Ti o ba sọ Yorùbá, èdè iranlowo iṣẹ, free ti idiyele, ni o wa wa si o.

 

(BENGALI) দৃষ্টি আকর্ষণ: আপনি বাংলা, ভাষা সহায়তা সেবা, নিখরচা কথা বলতে পারেন, আপনার জন্য উপলব্ধ.

 

(AMHARIC) አዳምጥ: አማርኛ, ከክፍያ ነፃ የቋንቋ እርዳታ አገልግሎቶች, የሚናገሩ ከሆነ, ለእርስዎ የሚገኙ ናቸው.

 

(PERSIAN) توجه: اگر شما فارسی، خدمات کمک زبان، رایگان صحبت می کنند، در دسترس شما هستند.

 

(GERMAN) ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, Sprachassistenzdienste sind kostenlos, zur Verfügung.

 

(CHINESE) 注意:如果你说中国话,语言协助服务,免费的,都可以给你。

 

(ARABIC) تنبيه: إذا كنت تتكلم العربية، وخدمات المساعدة اللغوية، مجانا، تتوفر لك.

 

(FRENCH) ATTENTION : Si vous parlez Français, les services d’assistance de langue, sans frais, sont à votre disposition.

 

(IBO) Ntị: Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu Igbo, asụsụ aka ọrụ, n’efu, dị ka gị.

 

(KRU) Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa.

 

(HINDI) ध्यान दें: यदि आप हाईटियन क्रियोल बात, भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क, आप के लिए उपलब्ध हैं।

 

(KOREAN) 주의: 당신이 말하는 한국어, 언어 지원 서비스를 무료로 사용할 수 있습니다 당신에 게.

 

(RUSSIAN) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите России, переводческие услуги, бесплатно, доступны для вас.

 

(SPANISH) ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, están disponibles para usted.

 

(VIETNAMESE) Chú ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, miễn phí, có sẵn cho bạn.

Symptoms and Conditions

Place a symptom in the box to discover how a Doctor of Physical Therapy can help you.

Request an Appointment

    Day:MonTueWebThuFri

    Name:

    Phone:

    Email:

    Time:AmPm