Nondiscrimination Notice

NONDISCRIMINATION NOTICE

 

Ortho & Sports PT Associates, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Ortho & Sports PT Associates, Inc. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Ortho & Sports PT Associates, Inc.:

–          Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

o   Qualified sign language interpreters

o   Written information in other formats

–          Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

o   Qualified interpreters

o   Information written in other languages

If you need these services, contact the Grievance Officer.

If you believe that Ortho & Sports PT Associates, Inc. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

 

Grievance Officer

421 Chatham  Sq.

Fredericksburg, VA  22405

540-373-3031

 

You can file a grievance in person, by mail or by phone. If you need help filing a grievance, the Grievance Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human

Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint

Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

 

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

INTERPRETATION SERVICES AVAILABLE

 

 

(TAGALOG) Pansin: Kung magsalita ka Tagalog, wika serbisyo ng tulong, nang walang bayad, ay magagamit sa iyo.

 

(URDU) توجہ: اگر آپ اردو زبان کی مدد کی خدمات، مفت کے انچارج بولتے ہیں تو، آپ کو دستیاب ہیں.

 

(YORUBA) Akiyesi: Ti o ba sọ Yorùbá, èdè iranlowo iṣẹ, free ti idiyele, ni o wa wa si o.

 

(BENGALI) দৃষ্টি আকর্ষণ: আপনি বাংলা, ভাষা সহায়তা সেবা, নিখরচা কথা বলতে পারেন, আপনার জন্য উপলব্ধ.

 

(AMHARIC) አዳምጥ: አማርኛ, ከክፍያ ነፃ የቋንቋ እርዳታ አገልግሎቶች, የሚናገሩ ከሆነ, ለእርስዎ የሚገኙ ናቸው.

 

(PERSIAN) توجه: اگر شما فارسی، خدمات کمک زبان، رایگان صحبت می کنند، در دسترس شما هستند.

 

(GERMAN) ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, Sprachassistenzdienste sind kostenlos, zur Verfügung.

 

(CHINESE) 注意:如果你说中国话,语言协助服务,免费的,都可以给你。

 

(ARABIC) تنبيه: إذا كنت تتكلم العربية، وخدمات المساعدة اللغوية، مجانا، تتوفر لك.

 

(FRENCH) ATTENTION : Si vous parlez Français, les services d’assistance de langue, sans frais, sont à votre disposition.

 

(IBO) Ntị: Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu Igbo, asụsụ aka ọrụ, n’efu, dị ka gị.

 

(KRU) Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa.

 

(HINDI) ध्यान दें: यदि आप हाईटियन क्रियोल बात, भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क, आप के लिए उपलब्ध हैं।

 

(KOREAN) 주의: 당신이 말하는 한국어, 언어 지원 서비스를 무료로 사용할 수 있습니다 당신에 게.

 

(RUSSIAN) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите России, переводческие услуги, бесплатно, доступны для вас.

 

(SPANISH) ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, están disponibles para usted.

 

(VIETNAMESE) Chú ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, miễn phí, có sẵn cho bạn.

Symptoms and Conditions

Place a symptom in the box to discover how a Doctor of Physical Therapy can help you.

Request an Appointment

Day: Mon Tue Web Thu Fri

Name:

Phone:

Email:

Time: Am Pm